INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, podaję następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Skrzypczak prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą MAGDALENA SKRZYPCZAK FOTOGRAFIA pod adresem: ul. Ząbkowska 32c/2 05-270 Marki, NIP 661 229 60 70

2. Dane kontaktowe

Z administratorem można skontaktować się poprzez pocztę tradycyjną na adres z pkt. 1, mailową na adres info@magdaskrzypczak.com bądź telefonicznie pod numerem tel. 691266171

3. Sposoby przetwarzania.

Wizerunek stanowi dane osobowe i to głównie on będzie przeze administratora przetwarzany. Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:

a) przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym miejscu administrator zapewnia, że podmioty, z którymi współpracuje we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych, a powierzenie im przetwarzania danych osobowych następuje w drodze odrębnej umowy,

b) przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.

Ponadto, w ramach wykonywanej usługi administrator będzie przetwarzał takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL.

4. Cele i podstawy przetwarzania

a) przede wszystkim dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przez administratora usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),

b) w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, będzie on przetwarzany w celu promocji twórczości administratora (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),

c) przetwarzanie danych osobowych następuje również w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i innych obowiązków księgowych nakładanych na administratora przez przepisy prawa w związku z prowadzoną przez niego działalnością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d)) przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń dotyczących umowy (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych

a) w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku, zostanie on ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego wspomnianą zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom,

b) dostęp do danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem zdjęć oraz albumów,

c) dostęp do danych będzie również posiadało biuro rachunkowe w zakresie prowadzenia księgowości na potrzeby prowadzenia dokumentów księgowych,

d) istnieje również możliwość, że Wasze dane zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego w ramach wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi, a także innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli do tego zostanie zobowiązany administrator danych osobowych i jeżeli będzie to konieczne do wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa,

e) istnieje również możliwość, że Wasze dane osobowe zostaną przekazane kancelarii prawnej świadczącej pomoc prawną na rzecz administratora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dochodzenia jego praw lub obrony przed roszczeniami.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres świadczonej usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

7. Wasze uprawnienia

Jako podmioty, których dane podlegają przetwarzaniu posiadacie szereg uprawnień, a są nimi:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).

8. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

a) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania umowy,

b) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji twórczości administratora (wykonawcy usługi) jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest warunkiem skorzystania z usług administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności.